Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2018

littlesomething
4312 13e3 500
Reposted fromszatatan szatatan viaTohuWawohu TohuWawohu
littlesomething
7530 7232
Reposted fromblakablaka blakablaka viaTohuWawohu TohuWawohu
littlesomething
5481 3d82 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamoomins moomins

February 15 2018

littlesomething
3093 7b3f
Reposted byrabbit-ac rabbit-ac
littlesomething
3092 b3b9
Reposted bylittleprince littleprince
littlesomething
littlesomething
3090 34fd 500
Reposted bynotyourstrawberry notyourstrawberry

February 13 2018

littlesomething
9352 760c 500
Reposted byKciukWzupiex-ray
littlesomething
littlesomething
littlesomething
9347 039d
Reposted bystellina43ludzo

February 11 2018

littlesomething
0091 e7f5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomedesigning homedesigning
littlesomething
4836 e227
Reposted fromlove-winter love-winter viamoomins moomins
littlesomething
4148 1379
Reposted fromloveinterruption loveinterruption viaskins skins

February 09 2018

littlesomething
0902 3148 500
chcę tak. 
Reposted fromrol rol viaTohuWawohu TohuWawohu

February 25 2015

littlesomething
1666 318e
Reposted fromkurz kurz viaclearthoughts clearthoughts
littlesomething
1666 318e
Reposted fromkurz kurz viaclearthoughts clearthoughts
littlesomething
8227 f1c9
Reposted fromscorpix scorpix viaclearthoughts clearthoughts
littlesomething
3864 571d
Reposted fromincentive incentive viaclearthoughts clearthoughts

February 23 2015

littlesomething
-Mam teraz tylko ciebie jedną-dodał Raskolnikow.-Chodźmy razem...Przyszedłem do ciebie.Oboje jesteśmy przeklęci, chodźmy więc razem!
Oczy mu błyszczały. "Zupełnie jakby był niespełna rozumu!"-pomyślała Sonia.
-Dokąd pójdziemy?- zapytała przerażona, cofając się mimo woli.
-Skąd mam wiedzieć? Wiem tylko, że pójdziemy tą samą drogą, wiem na pewno- to wszystko. Mamy jeden cel!
Patrzyła na niego,nic nie rozumiejąc. To jedno tylko pojmowała, że jest on strasznie, nieskończenie nieszczęśliwy.
-Nikt z nich nic nie zrozumie, gdybyś im powiedziała- ciągnął dalej Raskolnikow- ale ja zrozumiałem. Jesteś mi potrzebna, dlatego przyszedłem do ciebie. 
— F.Dostojewski, "Zbrodnia i Kara"
Reposted fromtinygingergirl tinygingergirl viaeta eta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl